Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές

Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές Πηγές

Η εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων, όπως το νερό, πρώτων υλών και ενέργειας είναι, πλέον, το ζητούμενο κάθε κοινωνίας, αλλά και το μεγάλο στοίχημα της ανθρωπότητας σε ό,τι αφορά την επιβίωσή της. Με αυτό το σκεπτικό, η ΕΥΔΑΠ, όπως κάθε εταιρεία που σέβεται τον εαυτό της, τον πολίτη αλλά και το περιβάλλον, έχει προσαρμόσει τη στρατηγική της στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Η παραγωγή, η μεταφορά και η χρήση της ενέργειας είναι στενά συνδεδεμένες με το περιβάλλον. Η ορθολογική διαχείριση της ενέργειας είναι πολύ σημαντική για την περιβαλλοντική ισορροπία, την ανθρώπινη υγεία αλλά και την παγκόσμια ειρήνη. Και, φυσικά, δεν νοείται ορθολογική διαχείριση της ενέργειας χωρίς την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών. Με τη χρήση και τη μέγιστη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επιτυγχάνονται τόσο η βελτιστοποίηση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας και της Εταιρείας όσο και η διερεύνηση νέων, κερδοφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και έργων.

Ενεργειακές δράσεις

Οι φιλικές προς το περιβάλλον ενεργειακές δράσεις που υλοποιεί σήμερα η ΕΥΔΑΠ είναι οι εξής:

1.Τα υδροηλεκτρικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Τα έργα συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας με την καύση βιοαερίου και φυσικού αερίου.
3.Τα φωτοβολταϊκά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Η εξοικονόμηση ενέργειας.

Βασικοί πυλώνες για την εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν οι εγκαταστάσεις παραγωγής από μικρά υδροηλεκτρικά έργα, εγκαταστημένα στα υδραγωγεία της ΕΥΔΑΠ, καθώς και οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το βιοαέριο,το οποίο παράγεται από την επεξεργασία της ιλύος (λυματολάσπη ή υγρά απόβλητα), στις μονάδες επεξεργασίας αστικών λυμάτων.

Πέραν των ενεργειακών επιθεωρήσεων, η ΕΥΔΑΠ σχεδιάζει παρεμβάσεις και σε άλλα επίπεδα (προληπτική συντήρηση, μείωση αέργου ισχύος, βέλτιστη λίπανση κ.λπ.), για να επιτευχθούν η όσο το δυνατόν καλύτερη συντήρηση και η επέκταση του χρόνου ζωής του ενεργοβόρου εξοπλισμού των εγκαταστάσεων (αντλίες, συμπιεστές κ.τ.λ.), ενώ αναβαθμίζει τη διαχείριση του υπάρχοντος εξοπλισμού κτιρίων και εγκαταστάσεων χωρίς να προβαίνει σε πρόσθετες επενδύσεις με υπερβολικά κόστη.Πηγή: Αρχείο ΕΥΔΑΠ

1. Υδροηλεκτρικά έργα

Η ΕΥΔΑΠ έχει αξιοποιήσει τα εξωτερικά υδραγωγεία του Ευήνου, του Μόρνου, της Υλίκης και του Μαραθώνα, κατασκευάζοντας και θέτοντας σε λειτουργία μικρά υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος όλων των παραπάνω ταμιευτήρων. Συγκεκριμένα, το νερό των υδραγωγείων εκτρέπεται σε παράπλευρο κανάλι, όπου, με τη λειτουργία υδροστροβίλου, η υδραυλική ενέργεια μετατρέπεται σε μηχανική και κατόπιν, μέσω γεννήτριας, σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια, το νερό διοχετεύεται ξανά στο κεντρικό υδραγωγείο, συνεχίζοντας τη ροή του.

Η ΕΥΔΑΠ έχει κατασκευάσει 6 υδροηλεκτρικά κατά μήκος των υδραγωγείων της, στις θέσειςΚίρφη, Ελικώνας, Καρτάλα Κιθαιρώνα, Μάνδρα, Φράγμα Ευήνου και Κλειδί.

Έργα συμπαραγωγής

Στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας τα εισερχόμενα λύματα (περίπου 730.000 κ.μ. ανά μέρα) όχι μόνο επεξεργάζονται, αλλά γίνονται και πηγή ενέργειας. Κατά τη διεργασία της χώνευσης της μικτής ιλύος, παράγεται βιοαέριο,το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο στις δύο μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Το βιοαέριο που παράγεται στους χωνευτές του ΚΕΛ Ψυτάλλειας χρησιμοποιείται ως καύσιμο: α) Σε μηχανές εσωτερικής καύσης για συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας, β) στη μονάδα θερμικής ξήρανσης της αφυδατωμένης ιλύος, γ)στο λεβητοστάσιο της μονάδας χώνευσης για θέρμανση της ιλύος και δ) στη μονάδα ατμοπαραγωγής (για τη μονάδα θερμικής υδρόλυσης της ιλύος).

Επιπρόσθετα, αξιοποιείται το θερμικό περιεχόμενο των καυσαερίων των μονάδων συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας στο ΚΕΛ Ψυτάλλειας, ενώ και τα απαέρια της μονάδας θερμικής ξήρανσης υποβάλλονται σε επεξεργασία, σε αναγεννώμενους θερμικούς οξειδωτές, πριν από την έκλυσή τους στην ατμόσφαιρα.Η αξιοποίηση του βιοαερίου από τα ΚΕΛ και οι μικροίυδροηλεκτρικοίσταθμοί συμβάλλουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου αύξησης της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και επίτευξης προσιτής και καθαρήςενέργειας.

Το βιοαέριο είναι Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας που αντικαθιστά τα συμβατικά καύσιμα. Η ελεγχόμενη καύση του βιοαερίου σε παλινδρομικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης έχει ως αποτέλεσμα να εκλύονται στην ατμόσφαιρα σημαντικά μειωμένοι αέριοι ρύποι.Φωτοβολταϊκά έργα

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει ήδη άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό, στις εγκαταστάσεις της στον Δήμο Αχαρνών.Παράλληλα, πραγματοποιεί δράσεις εξοικονόμησης στις εγκαταστάσεις και στα κτίριά της, με στόχο τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Επιπλέον, διερευνά τις δυνατότητες εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με το σύστημα net metering, με στόχο την επίτευξη σημαντικής ενεργειακής εξοικονόμησης.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ΕΥΔΑΠ, ως επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας στον χώρο των υπηρεσιών ύδατος, έχει ως βασική δραστηριότητα την παραγωγή και τη διανομή πόσιμου νερού και τη συλλογή, τη διαχείριση και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαχείριση των στερεών και των υγρών αποβλήτων από τις δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την ορθολογική διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων.

Η διεθνής ευαισθητοποίηση απέναντι στο περιβάλλον σχετίζεται άμεσα με την οικονομία των πόρων. Η επαναχρησιμοποίηση υλικών (ανακύκλωση), που παλαιότερα έμπαιναν στην κατηγορία των «απορριμμάτων», ενσωματώνεται σταδιακά στην υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ.

Επιπροσθέτως, η ΕΥΔΑΠ, στην προσπάθειά της να συνεισφέρει στην υπεύθυνη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών, με σκοπό την ενεργή συμβολή της στην παγκόσμια προσπάθεια για την αξιοποίηση των πρώτων υλών και την επαναφορά τους στον οικονομικό κύκλο, προωθεί τη συλλογή και την ανακύκλωση χαρτιού και μπαταριών.

Στα ΚΕΛ, μέσω της επεξεργασίας των λυμάτων, το παραγόμενο νερό είναι απαλλαγμένο από το ρυπαντικό φορτίο σε ποσοστό περίπου 95% και καταλήγει στη θάλασσα χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην οικολογική ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, ενώ ένα μέρος επαναχρησιμοποιείται σε χρήσεις εντός των εγκαταστάσεων. Το στερεό υπόλειμμα της επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι η ιλύς, η οποία αφυδατώνεται, ξηραίνεται και αξιοποιείται ως καύσιμο στην τσιμεντοβιομηχανία.

Στα διυλιστήρια νερού η ιλύς που δημιουργείται από την καθίζηση και από την πλύση των φίλτρων μεταφέρεται με ειδικό αγωγό σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όπου μέρος του ανακτώμενου νερού οδηγείται με αντλιοστάσιο στις δεξαμενές επεξεργασίας ύδατος και, στη συνέχεια, σε υδαρή μορφή, ρέει μέσω του αποχετευτικού συστήματος της ΕΥΔΑΠ στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυτάλλειας.

Στα διυλιστήρια Ασπροπύργου και Πολυδενδρίου, η ιλύς αφυδατώνεται και το στερεό προϊόν, λόγω της σύστασής του, είναι κατάλληλο για αξιοποίηση σε μια σειρά εναλλακτικών χρήσεων, σε τομείς όπως η τσιμεντοβιομηχανία, η κεραμοποιία, η κηπευτική και η βελτίωση των εδαφών.

Η ΕΥΔΑΠ εφαρμόζει στρατηγική επαναχρησιμοποίησης στα υφιστάμενα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, ενώ επίσης αναπτύσσει και σχετικά ερευνητικά προγράμματα που έχουν στόχο την αποκεντρωμένη επαναξιοποίησητων υγρών λυμάτων κατευθείαν από το δίκτυο της αποχέτευσης (τα λύματα επεξεργάζονται επί τόπου και στη συνέχεια παράγεται ανακυκλωμένο νερό).

Η ΕΥΔΑΠ από ψηλάScroll To Top