Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ΕΥΔΑΠ μέσω του βιολογικού καθαρισμού

 Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από την ΕΥΔΑΠ μέσω του βιολογικού καθαρισμού

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε πως χάρη στην ΕΥΔΑΠ, έχουμε καθαρό πόσιμο νερό στα σπίτια μας, στις δουλειές μας και σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους της Αττικής. Ξέρουμε ακόμα πως μέσω της ΕΥΔΑΠ, εξυπηρετείται το σύστημα αποχέτευσης του Λεκανοπεδίου.

Αυτό το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει είναι ότι, για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγιεινής και ασφάλειας των πολιτών, η ΕΥΔΑΠ έχει θέσει σε λειτουργία ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων. Με απλά λόγια, η ΕΥΔΑΠ καθαρίζει… πριν από μας για μας!

Οι υπέροχες παραλίες

Οι Έλληνες είμαστε πολύ περήφανοι για τις θάλασσές μας. Σε όποιο μέρος της Ελλάδας κι αν είμαστε, ακόμα και στην Αθήνα, είναι υπόθεση λεπτών ή λίγων ωρών να βρεθούμε στην πιο κοντινή και μάλιστα πολύ καθαρή παραλία.Γνωρίζουμε, όμως, τον ρόλο και το τιτάνιο έργο της ΕΥΔΑΠ σε αυτήν την προνομιούχα κατάσταση, η οποία αποτελεί μία από τις ελάχιστες απολαύσεις του ελληνικού λαού στα χρόνια της κρίσης;

Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, μέσω της υπεύθυνης διαχείρισης των λυμάτων, αποτελεί διαχρονικά προτεραιότητα της ΕΥΔΑΠ και μάλιστα όχι μόνο για την ικανοποίηση των ανθρώπων, αλλά και λόγω των ευρύτερων επιπτώσεων που δύναται να έχει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επιβίωση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η ΕΥΔΑΠ αποτελεί πρότυπο εταιρείας που ενδιαφέρεται για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτωντης στην υγεία των πολιτών και στο περιβάλλον. Συλλέγει και επεξεργάζεται τα λύματα,με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, πληρώντας τις απαιτούμενες ποιοτικές προδιαγραφές,ενώ επενδύει στην αναβάθμιση των διαθέσιμων τεχνολογιών επεξεργασίας λυμάτων και προχωρεί στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας.

Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων

Τα τρία Κέντρα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ – συγκεκριμένα της Ψυτάλλειας, της Μεταμόρφωσης και τουΘριασίου Πεδίου – με τους κεντρικούς συλλεκτήρες,τα εκτεταμένα δίκτυα αποχετευτικών αγωγών και τα αντλιοστάσια που τα εξυπηρετούν, αποτελούν βασικές περιβαλλοντικές υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων και την προστασία της υγείας των ανθρώπων και του θαλάσσιου οικοσυστήματος.Μέσω της προχωρημένης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων της Αττικής, τα ύδατα καθαρίζονται και επιστρέφουν στα οικοσυστήματα-αποδέκτες, ενώ ένα μέρος τους επαναχρησιμοποιείται σε χρήσεις εντός των εγκαταστάσεων.

Η καλή λειτουργία και η αποτελεσματική επεξεργασία ύδρευσης καθώς και η διαρκής συντήρηση με μέσα υψηλής τεχνολογίας και η ανάπτυξη του δικτύου αποχέτευσης,τεκμηριώνονται με συνεχείς και συστηματικές δειγματοληψίες (σύμφωνα με τις οδηγίες Ε.Ε. και τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους),μέσω της συνεχούς παρακολούθησης της ποιότητας των εκροώντων Κέντρων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και της συνολικής παρακολούθησης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών των ποιοτικών δεδομένων εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων δημοσιοποιούνται στην Εθνική βάση Δεδομένων του ΥΠΕΝ (http://astikalimata.ypeka.gr/) και είναι προσβάσιμα στο κοινό.Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας:

Προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση της ποιότητας του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού,με την καλή λειτουργία του ΚΕΛ Ψυτάλλειας. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ευρώπη και διεθνώς.

Από την αρχική φάση της λειτουργίας του, το 1994, το ΚΕΛ Ψυτάλλειας σηματοδότησε τη βελτίωση της κατάστασης του θαλάσσιου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, που είχε στο παρελθόν υποβαθμιστεί σημαντικά, λόγω της ανεξέλεγκτης διάθεσης ανεπεξέργαστων λυμάτων. Η λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης του υδάτινου οικοσυστήματος του Σαρωνικού, του οποίου η ποιότητα είναι σημαντική για πλήθος δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία, ο τουρισμός, ο αθλητισμός κ.ά. Η λειτουργία του αφορά κυρίως στον Σαρωνικό Κόλπο.

Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης:

Αποτελεί εγκατάσταση υποδοχής και συνεπεξεργασίας αστικών λυμάτων των βορείων προαστίων και των οικιακών βοθρολυμάτων από περιοχές που στερούνται αποχετευτικού δικτύου.Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου Πεδίου:
  
Λειτουργεί από το 2012 και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων, αλλά και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, συμβάλλει στην αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος του κόλπου της Ελευσίνας, που έχει χαρακτηρισθεί ευαίσθητος αποδέκτης.

Η ΕΥΔΑΠ προσβλέπει στην ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία τους, με απώτερο στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του συστήματος αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ εξασφαλίζει την αποφυγή πρόκλησης κάθε μορφής κινδύνου για τη δημόσια υγεία, που μπορεί να προκληθεί λόγω μη ύπαρξης δικτύου αποχέτευσης σε κάποια περιοχή ή κατά τη φάση συλλογής-μεταφοράς των λυμάτων (λόγω εμφράξεων των αγωγών ή των διακλαδώσεων ή εξαιτίας πλημμελούς λειτουργίας των αντλιοστασίων) ή κατά τη φάση επεξεργασίας των λυμάτων (λόγω μη ορθής λειτουργίας και συντήρησης των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων).

Στόχοι της ΕΥΔΑΠ

Στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και στην ορθή λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ:

-Προγραμματίζει τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων έργων αποχέτευσης, ώστε να εξυπηρετηθούν περιοχές που σήμερα τα στερούνται.
- Έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου, με σκοπό την απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία του.
-Διαθέτει εξοπλισμό για τον έλεγχο, τον εντοπισμό και την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο αποχέτευσης.
- Μεριμνά για την ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία και τη συντήρηση των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων.
-Τηρεί όλους τους κανόνες για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων που γίνονται στα διαπιστευμένα εργαστήρια στον Ακροκέραμο και στη Μεταμόρφωση.
- Φροντίζει για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού των υπηρεσιών αποχέτευσης, ώστε να ανταποκρίνεται κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο στο έργο του.

Η ΕΥΔΑΠ από ψηλά


Scroll To Top